Agenda

Venue: SIAMBR Y CYNGOR / COUNCIL CHAMBER

Items
No. Item

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb / Apologies for Absence

2.

Datgan buddiant (yn cynnwys datganiadau chwipio) / Declarations of Interest (including whipping declarations)

3.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015-16 / Annual Performance Report 2015-16 pdf icon PDF 156 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr / To consider report of the Chief Executive

 

Additional documents:

4.

Perfformiad Blynyddol - Cyllid 2016 / Performance Report - Finance 2016 pdf icon PDF 189 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid / To consider report of the Head of Finance

 

5.

Perfformiad Blynyddol - Cyfreithiol 2016 / Performance Report - Legal 2016 pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr / To consider report of the Chief Executive

 

6.

Perfformiad Blynyddol - Adnoddau Dynol a'r Gyflogres 2016 / Performance Report - Human Resources and Payroll 2016 pdf icon PDF 149 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr / To consider report of the Chief Executive

 

7.

Adroddiad Perfformiad - Cwsmeriaid a Gwasanaeth Cymorth 2016 / Performance Report - Customer and Service Support 2016 pdf icon PDF 181 KB

I ystyried adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr / To consider report of the Deputy Chief Executive

 

8.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Craffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf / Well-Being of Future Generations (Wales) Act 2015 - Scrutiny of the Cwm Taf Public Services Board pdf icon PDF 185 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr / To consider report of the Chief Executive

 

Additional documents:

9.

Y diweddaraf am y Gr?p Gorchwyl a Gorffen - Defnyddio Cwmnïau Adennill Dyled Allanol / Task and Finish Group Update - Use of External Debt Recovery Companies pdf icon PDF 2 MB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig / To consider the attached report

 

10.

Cyfeiriadau Craffu, Adborth a Gweithredu Dilynol / Scrutiny Referrals, Feedback and Follow up Actions

Derbyn diweddariad oddi wrth y Cadeirydd / To receive an update from the Chair.

 

11.

Myfyrio ar y Cyfarfod a'i Gwerthuso / Reflection and Evaluation of Meeting

Derbyn diweddariad oddi wrth y Cadeirydd / To receive an update from the Chair.

12.

Rhaglenni Gwaith Pwyllgor Craffu 2016-17 / Scrutiny Work Programme 2016-17 pdf icon PDF 170 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig / To consider the attached report

 

Additional documents:

13.

Unrhyw Fater Arall y mae'r Cadeirydd yn ei ystyried yn Bwysig / Any other business deemed urgent by the Chair

 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z